نسبیت گرایی مرز بین اسلام با مکاتب بشری!

نسبیت گرایی مرز بین اسلام با مکاتب بشری!

تدوین کننده مکتب اسلام٬ که توسط پیامبر خاتم خود محمد بن عبدالله(ص) به بشر دستورات هدایت بخش خود را ابلاغ نموده است و همچنین باید توجه نمود که در نظام اسلامی همه چیز از آن خداست و هیچ کس حق حاکمیت و دخل و تصرف در هر چیز بدون اذن خداوند را ندارد .در دیدگاه اسلام همه موجودات حول محور خداوند در حرکتند و به همین دلیل بالاترین قرب الهی را رضایت خدواند دانسته اند.

اما در سوی دیگر مکاتب بشری به دلیل این که انسان منهای خدا تدوین کننده قانون و احکام زندگی خود دانسته اند مجبور خواهد شد به دلیل دید محدود خود مرتب برای قوانین قائل به سیالیت باشند و فقط در این حوزه رضایت و ارضا مشروع و نامشروع انسانها مهم است و لا غیر.  (1)

دیدگاه نسبیت گرایی در مکتب اسلام در مورد حلال و حرام خداوند قابل قبول نیست و این دیدگاه (نسبیت گرایی)مرزی خواهد بود میان مکتب اسلام با تمامی مکاتب بشری موجود در جهان زیرا خداوند برای در امان ماندن انسانها از پستی  و زوال  اسفل السافلین توصیه هایی و چارچوبی تعیین نموده است که هر قدم خروج و اسرار از این لطف و رحمت الهی که صورت بگیرد چهره حیوانی انسان نمایان تر می گردد.

به عبارت دیگر مثلا اگر در خصوص پوشش و رعایت حجاب حکمی از سوی اسلام صادر شده است و فرد خود را مقید به آن ندانست در این مورد که حجاب باشد برای او دیدگاه سکولاریسمی در حال وقوع خواهد بود.در این قسمت لازم است به طور گذرا و خلاصه اشاره نماییم که حتی در دین اسلام برای قوای ادراکی انسان٬بویایی٬چشایی٬شنوایی٬بینایی ٬لامسه که خود عامل تحرک انسان محسوب می گردند مرز و حیطه ایی وجود دارد تا انسان به واسطه آن ارتقا نفس و کمال پیدا کند.

----------------------------------------------------------------

(1)در ضمن اگر در حکومت اسلامی لازم به تدوین قانونی توسط انسانها جهت حل و فصل امورات جامعه باشد باید این قانون مطابق با حدود موازین شرع اسلام باشد که مثلا در ایران تطبیق این امور وظیفه شورای نگهبان است.

/ 0 نظر / 21 بازدید